2014 Hava Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı

2014 Hava Kuvvetleri Uzman Erbaş Alımı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Alımı Kapsamında Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapacaktır. Alımla ilgili başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır. İlgilenen arkadaşlara şimdiden başarılar dileriz.20.01.2014 14:46

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Alımı Kapsamında Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Yapacaktır. Alımla ilgili başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır. İlgilenen arkadaşlara şimdiden başarılar dileriz.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına; Piyade, İstihkâm ve Ulaştırma sınıflarında uzman çavuş olmak üzere, uzman erbaş temini yapılacaktır.

Başvuru için tıklayınız.

2014 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ (*)

S.Nu.Faaliyet Ad ıYeriTarihi
İnternet ( www.tekok.edu.tr )26 Aral ı k 2013
1Ba şvuruların yapılmas ı05 Ş ubat 2014 (08.00)
2Ba ş vurular ı kabul edilen adaylar ı n duyurulmas ıİ nternet ( www.tekok.edu.tr )12 Ş ubat 2014
3Yaz ı l ı S ı navHava Teknik Okullar Komutanl ığı Gaziemir /İ zmir23 Ş ubat 2014
4Yaz ı l ı s ı nav sonuçlar ı n ı n aç ı klanmas ı ve seçim a ş amalar ı na ça ğ r ı tarihlerinin duyurulmas ıİ nternet ( www.tekok.edu.tr )05 Mart 2014
5Seçim a ş amalar ı (**) (ön sa ğ l ı k, fiziki yetenek de ğ erlendirme testi, mesleki uygulama s ı nav ı, mülakat)Hava Teknik Okullar Komutanl ığı Gaziemir /İ zmir25 Mart 2014 28 Mart 2014
6Seçim a ş amalar ı nda ba ş ar ı l ı olan adaylar ı n hastane muayene i ş lemleriAsker Hastaneleri26 Mart 2014 15 Nisan 2014
7As ı l ve yedek adaylar ı n duyurulmas ıİ nternet ( www.tekok.edu.tr )17 Haziran 2014
8İş lemleri tamamlanan adaylar ı n e ğ itime ba ş lamas ıHava Teknik Okullar Komutanl ığı Gaziemir /İ zmir04 A ğ ustos 2014

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

** Seçim aşamaları; her bir aday için bir gün sürecek şekilde planlanmaktadır.

 

1. Adaylarda Aranacak Nitelikler:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Askerlik hizmetini yapmış ve yapıyor olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğanlar),

ç. En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Lise öğrenimi halen devam etmekte olup da 04 Ağustos 2014 tarihine kadar mezun olacağını beyan edenlerin başvurusu kabul edilecektir. Bu durumda olan adaylar, en geç kayıt – kabul esnasında resmi mezuniyet belgelerini getirmek zorundadırlar.),

ç. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (26 Aralık 2010 ve sonrası terhis olanlar),

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 03 Ağustos 2014 tarihi itibariyle terhis olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanlar ile tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

ğ. En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,

g. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148′inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

ğ. İstihkâm ve Ulaştırma sınıflarında istihdam edilecekler için; B, C, D, E veya G sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olmak,

j. Yapılacak yazılı sınav ve seçim aşamalarında başarılı olmak,

k. Askerî hastanelerden “Hv.K.K.lığında ……………………. Sınıfında Uzman Erbaş Olur.” kararlı

sağlık raporu almış olmak,

l. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak.

NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

2. Adayların Başvuru Esasları:

a. Askerlik hizmeti devam eden genel ve özel nitelikleri taşıdığı tespit edilen adaylar, dilekçe ile şahsi dosyalarının bulunduğu ilk amirlerine başvurmaları sonrasında, müracaatların ilk toplandığı makamlarda teşkil edilecek 3 (üç) kişilik bir heyet tarafından incelemeye tabi tutulacaktır. Bu heyetler:

(1) Müstakil tabur ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı bulunduğu bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve isteklinin bölüğünden bir astsubay, (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(2) Alay/Grup ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük (batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(3) Askeri kurumlarda; kurum amiri tarafından belirlenecek istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan,

(4) Tugay, eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve eşidi birlikler ile askeri kurumlarda, Kurmay Başkanlıkları tarafından veya Kurmay Başkanı tarafından yetki verilen amirlerce belirlenecek, istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan oluşturulacaktır.

Askerlik hizmeti devam eden adayların dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

b. Değerlendirme heyeti incelemeyi bitirdikten sonra her aday için;

(1) Nitelik Belgesi (kapalı ve mühürlü zarf içerisinde) tanzim edecek,

Nitelik belgesi örneği için tıklayınız.

(2) Nitelik Belgesi toplam notu % 80 ve yukarı olanlardan başvuru dilekçesi alacak,

(3) Hakkında olumlu kanaat edinilen ve % 80 ve yukarısında nitelik belgesi puanı olan adayların, nitelik belgesi ve başvuru dilekçesini, yapılacak yazılı sınavlarda başarılı oldukları ve seçim aşamalarına çağrıldıkları takdirde, seçim aşamalarında kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylarla birlikte göndermek üzere, şahsi dosyasında muhafaza edilmesini sağlayacaktır. Hakkında olumlu kanaat edinilen adayın, internet üzerinden başvurması sağlanacak, adayların elektronik ortamdaki başvuruları, ilgili Birlik Komutanları tarafından kontrol edilecektir. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacaktır.

c. Askerlik hizmeti devam eden adaylar, olumlu nitelik belgesine sahip olmaları halinde www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabileceklerdir.

ç. askerlik hizmeti sona eren adaylar ise direkt olarak www.tekok.edu.tr internet adresinden başvuru yapabilecek ve seçim aşamalarına gelirken doldurmuş oldukları dilekçeyi beraberinde getireceklerdir.

Askerlik hizmeti sona eren adayların dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

ç. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

d. Seçim aşamaları 25 – 28 Mart 2014 tarihleri arasındadır. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan 25 Mart 2014 tarihinden önce terhis olacak adayların belgeleri (nitelik belgesi ve başvuru dilekçesi); ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile, Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.

e. Başvurusu kabul edilen adaylara, 12 Şubat 2014 Çarşamba günü www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden, yazılı sınav çağrısı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi, kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir. Bu husus, ilgili Birlik Komutanları tarafından adaya hatırlatılacaktır.

f. Sınav tarihinde ve/veya yerinde bir değişiklik olması halinde, yeni sınav tarihi ve yeri www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacak olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

ğ. Son başvuru tarihi 05 Şubat 2014 günü saat 08:00′dır.

3. Yazılı Sınavlara İlişkin Genel Esaslar:

a. Başvurusu kabul edilen adaylar ve sınava gelirken getirecekleri belgeler, 12 Şubat 2014 Çarşamba günü, www.tekok.edu.tr internet adresimizden duyurulacaktır.

b. Genel Kültür ve Genel Yetenek yazılı sınavları 23 Şubat 2014 Pazar günü yapılacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavında; adayların Atatürkçülük, İnkılâp Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb.), Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri ölçülmektedir. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde elli sorudan oluşmaktadır.

(2) Genel Yetenek Sınavı, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölüm halinde 25′er sorudan oluşmaktadır. Her iki yetenek bölümünde de adayların, sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülmektedir. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde elli sorudan oluşmaktadır.

(3) Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavları ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilmekte olup; yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her iki sınavdan da en az 70 puan alınması gerekmektedir.

c. Askerlik hizmeti devam eden adaylar, yazılı sınavlardan sonra birliklerine döneceklerdir.

ç. Sonuçlar ve başarılı olanların diğer seçim aşamalarına nerede ve ne zaman katılacağı, 05 Mart 2014 Çarşamba günü, www.tekok.edu.tr internet adresinden açıklanacaktır.

4. Seçim Aşamalarına İlişkin Genel Esaslar:

a. Ön Sağlık Muayenesi:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için yapılmaktadır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaklardır. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup, diğer nitelikler söz konusu yönetmelikte belirtilmiştir:

(1) Sağlık durumu itibariyle, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),

(2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından kaynaklanan iz bulunmamak,

(3) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

(4) Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,

(5) En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak (Boy ölçümleri çıplak ayak ile yapılmaktadır.),

Boy-Kilo Tablosu

Boy (cm)Ağırlık Üst Sınırı (kg)Ağırlık Alt Sınırı (kg)Boy (cm)Ağırlık Üst Sınırı (kg)Ağırlık Alt Sınırı (kg)
16873541909469
16974541919570
17075551929670
17176561939771
17277561949872
17378571959972
174795819610073
175805819710174
176815919810275
177816019910375
178826020010476
179836120110577
180846220210678
181856220310778
182866320410879
183876420510980
184886420611081
185896520711181
186906620811282
187916620911483
188926721011584
1899368

(6) Duymasında bir kusuru bulunmamak,

 

(7) Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi,

(8) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(9) Kendisinde veya aile bireylerinde frengi vb. hastalık bulunmamak,

(10) Sara, enurezis, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak.

b. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi:

(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaklardır. Test; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.

(2) Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanını geçemeyen aday elenmektedir.

Puanlama tablosu için tıklayınız.

c. Mesleki Uygulama Sınavı:

(1) Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testinde başarılı olan adaylar, Mesleki Uygulama Sınavına tabi tutulacaklardır. Mesleki Uygulama Sınavı; branşla ilgili araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

(2) Değerlendirme; 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

ç. Karar Mülakatı:

Uzman erbaş adaylarının, davranış ve düşünceleri hakkında arzu edilen, testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerin öğrenilmesi ve yazılı olarak değerlendirilmesi amacıyla, mülakat teknikleri eğitimi veya kursu görmüş personelden oluşan bir komisyon marifetiyle, yüz yüze yapılan görüşmedir.

ç. Hastaneye Sevk İşlemleri:

Askerlik hizmeti sona eren adaylardan, Karar Mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar

“Hv.K.K.lığında…………. Sınıfında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri

hastane veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilir. Alınan sağlık raporu sonuçlarının tarafımıza nasıl bildirileceği ile ilgili hususlar, seçim aşamalarında kurulan hastane sevk biriminde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

d. Değerlendirme ile İlgili Esaslar:

(1) Hastane muayenesi sonucunda, ” Hv.K.K.lığında ……………………. sınıfında uzman erbaş

olur.” kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından, güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

(2) Performans puan sıralamasına göre, ihtisas bazında belirlenen asıl ve yedek aday isim listeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, eğitime katılış tarihlerini içerecek şekilde internet üzerinden yayımlanacaktır.

İrtibat İçin;

Faks : 0 232 251 92 78 Tel : 0 232 251 79 29

0 232 251 16 00 / 4187 – 4181

UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal edilecektir.

NOT: Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır

 

Başvuru için tıklayınız.


Etiketler: 2014 hava kuvvetleri uzman erbaş alımı - 2014 uzman erbaş alımı - hava kuvvetleri uzman erbaş alımı - hava kuvvetleri uzman erbaş alımı 2014 - hava kuvvetleri uzman erbaş alımı 2014
Kaynak: www.habertanik.com - Tanık Medya 0541 354 80 80

Diğer haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.